0618f022a2c4df7a126b6fbec0104072.jpg

8b7af4b9aba8710a27d2f60f252efd43.jpg

016322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
241
181
617
14609
4780
5516
16322

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-26 14:26

การตรวจสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงานเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

Post on 29 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 19

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก ให้มีโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มตัวอย่าง สำหรับกิจการประเภทบริการภายใต้โครงการ Safety Thailand จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ในประเด็นความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดแผนการตรวจสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงานเชิงบูรณาการระยะที่ ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 แห่ง ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว