การรับคำร้อง Delivery

ขั้นตอนการรับคำร้อง

คู่มือการใช้งาน Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินมาตรการ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Post on 04 ตุลาคม 2561
by Phitsanulok
ฮิต: 1673
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (กฎกระทรวง กำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2552.pdf)กฎกระทรวง กำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2552.pdf 61 kB
Download this file (กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ.2559.PDF)กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ.2559.PDF 38 kB
Download this file (กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562.pdf)กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562.pdf 126 kB
Download this file (กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันาตราย พ.ศ. 2556.pdf)กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันาตราย พ.ศ. 2556.pdf 1290 kB
Download this file (กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558.pdf)กฎกระทรวง ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558.pdf 74 kB
Download this file (กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548.pdf)กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548.pdf 103 kB
Download this file (กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.pdf)กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.pdf 95 kB
Download this file (กฎกระทรวงที่กำหนดอัตราน้ำหนักที่นาายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547.pdf)กฎกระทรวงที่กำหนดอัตราน้ำหนักที่นาายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547.pdf 499 kB
Download this file (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง).pdf)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง).pdf 391 kB
Download this file (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562.PDF)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562.PDF 170 kB
Download this file (พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558.PDF)พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558.PDF 207 kB
Download this file (พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543.pdf)พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543.pdf 169 kB
Download this file (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.pdf)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.pdf 250 kB
Download this file (ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ.pdf)ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ.pdf 2368 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551.pdf)ระเบียบกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551.pdf 92 kB