การรับคำร้อง Delivery

ขั้นตอนการรับคำร้อง

คู่มือการใช้งาน Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินมาตรการ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

Post on 20 มิถุนายน 2561
by Phitsanulok
ฮิต: 2715

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

ลำดับ

 

รายนาม

 

เริ่มวาระ - สิ้นสุดวาระ

 

1

 

นายประพันธ์ เมนะคงคา

 

5 มิ.ย.10 - 20 ม.ค.17

 

2

 

นายปราโมทย์ เถรแก้ว

 

20 ม.ค.17 - 1 ธ.ค.17

 

3

 

นายวงศ์ จั่นทอง

 

1 ธ.ค.17 - 20 ก.พ.21

 

4

 

นายภิญโญ ศรีเมือง

 

20 ก.พ.21 - 31 มี.ค.27

 

5

 

นางสาวรุจิระ นพจรูญศรี

 

31 มี.ค.27 - 10 พ.ค.31

 

6

 

นางสาวอาภา จันทราศรี

 

10 พ.ค.31 - 13 พ.ย.34

 

7

 

นางสาวพิยดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

 

14 ธ.ค.34 - 3 ก.ค.35

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

ลำดับ

 

รายนาม

 

เริ่มวาระ - สิ้นสุดวาระ

 

8

 

นายสวัสด์ เรืองฉาย

 

3 ก.ค.35 - 30 มิ.ย.37

 

9

 

นายสุรพล พุดทองคำ

 

29 ส.ค.37 - 30 ม.ค.41

 

10

 

นางสาวทิพากร อุดมมณีสุวัฒน์

 

30 ม.ค.41 - 16 ต.ค.43

 

11

 

นายวิทยา วิทยาศรัย

 

16 ต.ค.43 - 27 ต.ค.46

 

12

 

นายยุทธชัย พิพัฒน์ภักดีเดช

 

27 ต.ค.46 - 31 พ.ค.47

 

13

 

นางดวงกมล คชหิรัญ

 

1 มิ.ย.47 - 21 พ.ย.51

 

14

 

นางวันทนีย์ บุญเสมอ

 

24 พ.ย.51 - 30 ก.ย.56

 

15

 

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล

 

29 พ.ย.56 - 29 ก.ย.58

 

16

 

นายพิชัย มัจฉากล่ำ

 

30 ก.ย.58 - 30 ก.ย.58

 

17

 

นายอำนวย มากทรัพย์

 

11 ม.ค.59 - 3 พ.ย.59

 

18

 

นายยุทธการ โอวาสิทธิ์

 

4 พ.ย.59 - 5 ม.ค.61

 

19

 

นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา

 

30 พ.ค.61 – 30 ก.ย.61

 

20

 

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา

 

7 ต.ค.62 – 13 ธ.ค.62

 

21

 

นายอำนวย มากทรัพย์

 

2 มี.ค.63 – 31 ต.ค.63

 

22

 

ว่าที่พันตรี ยุทธการ โกษากุล

 

2 พ.ย.63 – 30 ก.ย.64

 

23

 

นายธานี พาเขียว

 

29 ต.ค.64 - ปัจจุบัน