การรับคำร้อง Delivery

ขั้นตอนการรับคำร้อง

คู่มือการใช้งาน Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินมาตรการ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

 

 

 

พรบ. ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (คำสั่ง 138 (61) แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541.pdf)คำสั่ง 138 (61) แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541.pdf 62 kB
Download this file (คำสั่ง 287 (60) แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554.pdf)คำสั่ง 287 (60) แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554.pdf 325 kB
Download this file (คำสั่ง 33 (60) แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541.pdf)คำสั่ง 33 (60) แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541.pdf 338 kB
Download this file (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10).pdf)ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10).pdf 76 kB
Download this file (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 9).pdf)ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 9).pdf 46 kB
Download this file (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8).pdf)ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8).pdf 613 kB
Download this file (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562.pdf)พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562.pdf 142 kB
Download this file (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562.pdf)พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562.pdf 147 kB
Download this file (พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554.pdf)พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554.pdf 308 kB
Download this file (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf 168 kB
Download this file (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562).pdf)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562).pdf 422 kB
Download this file (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518.pdf)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518.pdf 250 kB