การรับคำร้อง Delivery

ขั้นตอนการรับคำร้อง

คู่มือการใช้งาน Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินมาตรการ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แผน สนง.รอบปีงบประมาณ 66 (รอบ 12 เดือน).pdf)แผน สนง.รอบปีงบประมาณ 66 (รอบ 12 เดือน).pdf 411 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf 171 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf 68 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 207 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf 138 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf 340 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 299 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf 404 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf)แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf 411 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf 166 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf 50 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf 175 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf 172 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf 218 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 225 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf 254 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 203 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564).pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564).pdf 224 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565).pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565).pdf 240 kB
Download this file (แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf 253 kB